کولیک در نوزادان چیست؟

يك اصطلاح كلي براي توصیف گريه هاي غير قابل كنترل در كودكي كه از ساير جهات سالم است، اما شيرخوار دچار كوليك بيش از سه ساعت در روز و براي بيش از سه روز در هفته گريه می کند. زیرا آنزيم ها و شيره هاي گوارشي كه مسئول هضم مواد غذايي هستند در دستگاه گوارش نوزادان داراي مقادير بسيار كم است.