سیستم عصبی دارای سه وظیفه اصلی است: دریافت پیام های حواس، ترکیب داده‌ ها و اعمال حرکات. این فعالیت‌های عصبی به طور کلی در دو جهت انجام می‌گیرند، تنظیم فعالیت‌های درونی بدن و تنظیم موقعیت نسبت به محیط اطراف. البته در اغلب موارد، هر دو نوع تنظیم عصبی داخلی و خارجی با هم کار می‌کنند.
دستگاه عصبی از سلول های عصبی قابل تحریک و سیناپس‌ها تشکیل شده است که سلول‌ها را به یکدیگر یا به مراکز سراسری یا به دیگر نورون ها متصل می‌کنند. کارکرد این نورون ها بر پایه تحریک و بازدارندگی است. ارتباط میان سلول های عصبی است که تعیین کننده کارکرد آن ها می‌باشد.