تكامل كودك از دوران جنینی آغاز می شود و با مراقبت و تغذیه مطلوب در دوران بارداری، فرصت رشد و تكامل مطلوب كودك كه حق طبیعی اوست فراهم می شود. مهم ترین دوران تكامل مغزی كودك در دو سال اول زندگی است كه نقش قابل ملاحظه ای بر عملكرد ذهنی، جسمی، روانی، اجتماعی و ایمنی كودك دارد. تجربیاتی كه كودك در سال های سوم تا پنجم زندگی كسب می كند او را برای كسب مهارت های اجتماعی و یادگیری در دوران مدرسه آماده می سازد. تجربیات و مهارت های كودك در دوران 6-8 سالگی كه بدو ورود به مدرسه است در قدرت یادگیری او در دوران تحصیل حیاتی است. بنابر این مراقبت از كودك، حمایت، آموزش و رشد و تكامل مطلوب از دوره لقاح آغاز می شود و نه تنها مراقبت كودك بلكه مراقبت از مادر نیز برای بقاء، رشد و تكامل كودك حائز اهمیت است.