دیسک ها اجزایی نرم هستند و در فاصله بین مهره ‌های ستون فقرات قرار دارند. این دیسک ها به عنوان ضربه گیر ستون فقرات عمل می کنند و باعث می شوند ستون فقرات خم شود و بچرخد. تخریب دیسک ها می تواند در هر قسمتی از ستون فقرات رخ دهد، اما بیشتر در دیسک های کمر و گردن بروز می‌کند. تغییرات و تخریب دیسک ها باعث بروز مشکلاتی مانند درد گردن و پشت، از بین رفتن غضروف مفاصل، برآمدگی و بیرون زدن و یا پارگی دیسک بین مهره ها، تنگ شدن کانال نخاع می شود. این مشکلات باعث وارد آمدن فشار روی نخاع و اعصاب می‌شوند. در نتیجه باعث بروز درد می گردد و عملکرد اعصاب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.