خدمات بیمارستانی

گروه دارویی پوراطب قادر به ارائه خدمات ویژه به بیمارستان های کشور می باشد. لطفا جهت ارسال درخواست فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.