نمایشگاه گیاهان دارویی 1395

 سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی                                    ​        شهریور 95  مصلی امام خمینی