کنگره انجمن پزشکان عمومی مرداد ماه 1396

نهمین همایش فصلی انجمن پزشکان عمومی                                                  مرداد 96   سالن همایش رازی