کنگره ایران فارما شهریور ماه 1396

سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، ایران فارما                        شهریور 96  مصلی امام خمینی