کنگره ایران فارما 1395

 دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، ایران فارما                          شهریور 95  مصلی امام خمینی