اهدای تجهیزات پزشکی به مراکز و بیماران روستاهای کم برخوردار

طرح اهدای تجهیزات پزشکی به مراکز و بیماران روستاهای کم برخوردار جنوب تهران
دسته بندی ویدیو: