مسیر مهربانی ادامه دارد...

در ادامه مسیر مهربانی شرکت پورادارو ایرانیان اقدام به توزیع بسته های مواد غذایی در مناطق کم برخوردار تهران در ماه رمضان نمود.
دسته بندی ویدیو: